درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در بیمارمبتلا به لوپوس اریتماتوز پاسخ تست VDRL مثبت است با توجه به احتمال وجود سیفلیس کدام گزینه صحیح است ؟


1 ) پاسخ به دست آمده مثبت کاذب بوده ونیازی به پیگیری ندارد.

2 ) انجام درمان با پنی سیلین براساس تشخیص عفونت سیفلیس .

3 ) انجام تست FTA- ABS بر روی سرم بیمار.
4 ) شروع درمان با پنی سیلین و چنتامیسین و تکرارآزمایش RPR بعد از دوهفته