درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از تیپ های توکسین کلستریدیوم بوتولینوم عامل بیماری در پرندگان می باشد؟


1 ) A

2 ) B

3 ) C

4 ) D