درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از تست های آزمایشگاهی زیر در افتراق جنس استافیلوکوک از جنس میکروکوک ارزشمند است ؟


1 ) تولید فسفاتاز

2 ) تولید لیپاز

3 ) آزمایش کاتالاز

4 ) حساسیت به لیزوستافین