درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


همه موارد ذیل جزء خصوصیات پروتئین A استافیلوکوکوس اورئوس هستند .بجز:


1 ) به عنوان یک عامل شیموتاکتیک عمل می کند.

2 ) به بخش FC مولکول IgA اتصال می یابد.
3 ) مولکول مذکور خاصیت ضدفا گوسیتوزی دارد.

4 ) باعث افزایش فعالیت NK Cells می شود.