درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


یک باکتری با قطر0/2 میکرومتردرزیر میکروسکوپ نوری با عدسی چشمی 10* وعدسی شیئی 100* به  چه قطری مشاهده می شود؟


1 ) 2میلی متر

2 ) 0/2 میلی متر

3 ) 0/02 میلی متر

4 ) 0/002 میلی متر