درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه جملات زیر در مورد LPS باکتری های گرم منفی صحیح هستند .بجز:


1 ) همان کروموزوم است که به صورت خطی در محورطولی باکتری قراردارد.

2 ) به هسته باکتری که فاقد غشاء می باشد اطلاق می گردد

3 ) به محل استقرارژنوم باکتری که شبیه هسته است اطلاق می گردد.
4 ) همان کروموزوم است که به صورت حلقوی در محورطولی باکتری قرار دارد.