درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از باکتری های زیر میکروآئروفیلیک است ؟


1 ) ویبریوکلره

2 ) بوردتلا پرتوسیس

3 ) کمپیلوباکتر ژژونی
4 ) هموفیلوس پاراآنفلوآنزه