درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه روشهای زیر جهت جداسازی عامل بیماری وبای کلاسیک از وبای التور استفاده می شود . بجز:


1 ) سروتایپینگ

2 ) بیوتایپینگ

3 ) فاژتایپینگ

4 ) هماگلوتیناسیون