درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام محیط کشت اختصاصی تولید دانه های متاکروماتیک را درکوریته باکتریوم دیفتریه تقویت می نماید؟


1 ) تینسدال
2 ) سرم منعقده لفلر
3 ) فلچر

4 ) تلوریت پتاسیم