درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام قسمت انتروتوکسین وبا از نظر بیولوژیک باعث فعال شدن eAMP می گردد؟


1 ) A1

2 ) A2

3 ) B

4 ) CTXB