درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از پروتئین های باکتریایی زیر قادر است درpH پایین درون فاگوسیت ها فعال باقی بماند.


1 ) لیستریولیزین O
2 ) پنمولیزین O

3 ) استرپتولیزین O

4 ) پرفرینگولیزین O