درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مقاومت به Teicopianin در انتروکوک به دلیل حضور کدام یک از ژن های زیر است ؟


1 ) van A
2 ) mec A

3 ) bla A

4 ) aac