درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


تمام واکنش های زیر با مکانیسم اکسیداتیو دکربوکسیلاسیون انجام می شود ، بجز:


1 ) پیرووات به استیل کوآ
2 ) اگزالواستات به فسفوانول پیروات

3 ) ایزو سیترات به آلفا کتوگلوتارات
4 ) آلفا کتوگلوتارات به  سوکسنیل  کوآ