درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


برای اینکه ادجوانت ها موثر واقع شوند باید کلیه اقدامات زیر را انجام دهند به جز:

1 ) تماس طولانی مدت با آنتی ژن
2 ) القای پاسخ هایی از نوع High Affinity
3 ) افزایش پاسخ های کمی
4 ) فراهم سازی موجبات رها سازی TGF بتا