درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


هیپرموتاسیون سوماتیک در کدام گروه از سلولهای زیر اتفاق می افتد؟


1 ) سلولهای pre  T

2 ) سلولهای per  B

3 ) سنتروسیت ها

4 ) سنتروبلاست ها