درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از موارد زیر از ویژگی های آنتی ژنهای نوع 1 مستقل از تیموس است؟

1 ) پپتیدهایی کوچک هستند
2 ) پروتئین های باکتریال هستند
3 ) اسید نوکلئیک ویروسی هستند
4 ) پلی ساکارید های باکتریال هستند