درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از جملات زیر در مورد سوپر آنتی ژن ها صحیح است ؟

1 ) تعداد بسیار زیادی از سلول های T از طریق اتصال مستقیم به زنجیره TCR بتا و مولکولهای MHC کلاس II فعال می کنند
2 ) آنتی ژنهایی هستند با وزن مولکولی بالا که می توانند موجبات تکثیر سلولهای T را درغیاب سلولهای عرضه کننده آنتی ژن فراهم سازند
3 ) می توانند کلیه سلول های B را از طریق اتصال به IgM فعال کنند
4 ) فقط  می توانند سلولهای T CD+8 را وادار به فعالیت نمایند