درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ابتلا ناخن به کدامیک از عوامل زیر از نظر بالینی با عفونت درماتوفیتی اشتباه میشود؟


1 ) کاندیدا پاراپسیلوزیس

2 ) نترزیا منجی فرا
3 ) ژئوم تریکوم کاندیدم

4 ) اسکوپولاریوپسیس برویکالیس