درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از دومن های زیر در جایگاه اتصال مولکول های MHC نقش ندارند؟


1 ) a1 در MHC -II

2 ) a2 درMHC -I

3 ) ß1 در MHC-II

4 ) a3 در MHC-I