درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


نمای هیستوپالوژیک کوکسیدیوئیدس ایمیتیس با کدامیک از قارچ های زیر شباهت دارد؟


1 ) آسپرژیلوس نیدولانس

2 ) بلاستومایسس درماتیتیدیس

3 ) هیستوپلاسما کپسولاتوم

4 ) رینوسپوریدیوم سیبری