درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


آنزیم اسکوالن اپوکسیداز توسط کدام داروی ضد قارچ زیر بلوکه میشود؟


1 ) فلوکونازول

2 ) گریزئوفولوین

3 ) فلوسیتوزین

4 ) تربینافین