درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از داروهای زیر ز طریق مهار کلسینورین باعث مهار سیستم ایمنی می شود؟


1 ) استروئیدها

2 ) سیلکوسپورین
3 ) راپامایسین

4 ) آزاتیوپرین