درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


اتوسپور توسط کدام ارگانیسم زیر ایجاد میشود؟


1 ) موکور

2 ) پروتوتکا

3 ) ژئوتریکوم

4 ) فومیگاتوس