درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک ا زگونه های آسپرژیلوس، مفاومت بیشتری به حرارت دارد؟


1 ) جی جانتوس

2 ) فلاووس

3 ) فومیگاتوس
4 ) ترئوس