درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


جهت شناسایی مخمرها، کدامیک از قندهای زیر به عنوان کنترل مثبت در تست جذب قندها به کار میرود؟


1 ) مالتوز

2 ) فروکتوز

3 ) گلوکز

4 ) گالاکتوز