درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مرحله جنسی قارچ های زیر شناخته شده می باشد، بجز..................؟


1 ) سدوسپوریوم آپیوسپرموم

2 ) کاندیدا تروپیکالیس
3 ) کریپتوکوکوس نئوفرمنس

4 ) ترایکوفایتون منتاگروفایتیس