درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


استفاده از خصوصیات فیزیولوژیک در تشخیص کدام قارچ زیر کاربرد دارد؟


1 ) کریپتوکوکوس نئوفورمنس
2 ) سدسپوریوم آپیوسپرموم

3 ) رایزوپوس اوریزا

4 ) آسپرژیلوس فلاووس