درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


سلول فاز مخمری کدام یک از قارچ های زیر با تقسیم دوتایی تکثیر می یابد؟


1 ) هیستوپلاسما کپسولاتوم

2 ) پنی سیلیوم مارنفئی
3 ) بلاستوماسیس درماتیتیدیس

4 ) اسپوروتریکس شنکئی