درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


استایلوسپور چیست؟


1 ) اسپور تک سلولی و خاردار مورتیرلاولفی
2 ) اسپور فاز میسلیال اسپوروتریکس شنکئی

3 ) اسپور خاردار آسپرژیلوس نایجر

4 ) سلول مخمری پاراکوکسیدیوئیدس برازیلینسیس