درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


از تست سرولوژیک در تشخیص کدام بیماری قارچی زیر استفاده میشود؟


1 ) کریپتوکوکوزیس
2 ) پنی سیلیوزیس

3 ) فوزاریوزیس

4 ) ژئوتریکوزیس