درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


بیماری متعاقب خراش قرنیه توسط گیاه دچار کراتیت شده است، انتظار جداسازی کدام قارچ درکشت وجود دارد؟


1 ) ترایکوفایتون روبروم

2 ) فوزاریوم سولانی
3 ) مالاسزیا فورفور

4 ) میکروسپوروم کانیس