درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


ادجوانت ها موادی هستند که :

1 ) تقویت کننده پاسخ ایمنی هستند
2 ) در ساختمان هاپتن وجود دارند
3 ) بازدارنده پاسخ ایمنی هستند
4 ) به تنهایی موجب فعال شدن سیستم کمپلمان می شوند