درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از سموم قارچی زیر، قابلیت استفاده به عنوان سلاح بیولوژیک را دارا میباشد؟


1 ) آلترناریول

2 ) نیگروسپورا

3 ) سمT-2
4 ) تنوئازونیک اسید