درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تولید کونیدیوم به روش بازی پتال از مشخصات کدام یک از قارچ های زیر است؟


1 ) کلادوسپوریوم

2 ) آلترناریا

3 ) نیگروسپورا

4 ) آسپرژیلوس