درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


رشد کلنی کدام گونه مالاسزیا در محیط سابورو دکستروز آگار به دنبال کشت پوسته های مشکوک به بیتیریازیس ورسیکالر امکان پذیر است؟


1 ) ژاپونیکوم

2 ) گلوبوزا

3 ) پاکی درماتیس
4 ) رستریکتا