درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک ا زسروتیپ های کریپتوکوکوس نئوفورمنس از نظر ژنتیکی ارتباط بیشتری باهم دارند؟


1 ) A,B

2 ) A,D

3 ) D,C

4 ) B,C