درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


بیشترین یاور ( Adjuvant ) که در اکثر واکسن های انسانی استفاده می شود چیست؟

1 ) هیدروکسید آلومینیوم
2 ) واکسن بوردتلا پرتوسیس
3 ) فروند کامل
4 ) هیدروکسید پتاسیم