درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


برای کدامیک از درماتوفیت های زیر تاکنون مرحله تولید مثل جنسی شناخته نشده است؟


1 ) میکروسپوروم کانیس

2 ) ترایکوفایتون رویروم
3 ) میکروسپوروم جیپسئوم

4 ) ترایکوفایتون منتاگروفایتیس