درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


برای کدامیک از درماتوفیت های زیر تاکنون مرحله تولید مثل جنسی شناخته نشده است؟


1 ) میکروسپوروم کانیس

2 ) میکروسپوروم جیپسئوم

3 ) ترایکوفایتون منتاگروفایتیس

4 ) ترایکوفایتون روبروم