درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


گونه های مالاسزیا میکروفلور طبیعی کدام گروه از جانوران میباشند؟


1 ) پستانداران

2 ) خزندگان

3 ) ماهیان

4 ) دوزیستان