درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ضایعات جلدی در عفونت های قارچی زیر شایع است جز........؟


1 ) پنوموسیستوزیس
2 ) کاندیدیازیس

3 ) فوزاریوزیس

4 ) بلاستومایکوزیس