درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام قارچ زیر را به عنوان یک قارچ مقاوم به آمفوتریسین B شناخته میشود؟


1 ) هیستوپلاسما کپسولاتوم

2 ) سدوسپوریوم اینفلاتوم
3 ) پنی سیلیوم مارنفئی

4 ) رایزوپوس اوریزا