درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام سروتایپ کریپتوکوکوس نئوفورمنس بیشتر ازسایر سروتایپ های این قارچ، از نمونه بالینی بیماران جدا میشود؟


1 ) A

2 ) B

3 ) C

4 ) D