درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


از محیط دیکسون آگار جهت کشت کدام قارچ استفاده میشود؟


1 ) کریپتوکوکوس

2 ) مالاسزیا

3 ) ژئوتریکوم

4 ) ترایکوسپورون