درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


در برابر آنتی ژنهای پلی ساکاریدی آنتی بادی تولید شده عمدتا از کدام کلاس است؟

1 ) IgG
2 ) IgM
3 ) IgE
4 ) IgA