درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام گونه کاندیدا به سیکلوهگزامید حساس است؟


1 ) تروپیکالیس

2 ) کفایر

3 ) ویسواناتی

4 ) لوزیتانیا