درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


درپنوموسیتیس جیروویسی، اندوسپور نام دیگر برای یک از عناصر زیر است؟


1 ) پرسیست

2 ) تروفوزوئیت

3 ) سیست

4 ) اسپوروزوئیت