درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از آسپرژیلوس های زیر فاقد کلیستوتشیا است؟


1 ) فومیگاتوس

2 ) فلاووس

3 ) فیشری

4 ) آمستلودامی