درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در رنگ آمیزی اسید فست کاینیون کدام ماده جهت دکلریزه کردن به کار میرود؟


1 ) اسید فسفریک2%

2 ) الکل مطلق

3 ) اسید سولفوریک1%
4 ) اسید الکل