درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از عوامل زیر به تنهایی باعث تولید آنتی بادی در بدن نمی شود ولی با آنتی بادی اختصاصی می تواند واکنش بدهد؟

1 ) ایمونوژن
2 ) آلرژن
3 ) هاپتن
4 ) حامل